مراکز واکسیناسیون در استان تهران از روز چهارشنبه عاشق شده اندمراکز واکسیناسیون در استان تهران از روز چهارشنبه عاشق شده اند

[ad_1] استاندار تهران اعلام کرد مراکز واکسیناسیون در استان تهران شیفته روز چهارشنبه هستند. به گزارش ایلنا ، انوشیروان محسنی ...