روز: آگوست 18, 2021

این برای خدا خوشایند نیست که کارگران در شرایط کرونری به کار خود ادامه دهنداین برای خدا خوشایند نیست که کارگران در شرایط کرونری به کار خود ادامه دهند

[ad_1] حسین حبیبی از ادامه کار کارگران در شرایط سخت تاج انتقاد کرد. حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره شورای عالی ...