روز: می 26, 2021

خصوصی سازی در ایران برابر است با فقر و اخراج از کار / مراقبت های بهداشتی ضعیف ، کارگران از جیب پرداخت می کنندخصوصی سازی در ایران برابر است با فقر و اخراج از کار / مراقبت های بهداشتی ضعیف ، کارگران از جیب پرداخت می کنند

[ad_1] نصرالله دریابیگی گفت: متأسفانه در ایران خصوصی سازی منجر به فقر ، برده داری ، اخراج کارگران و ناهنجاری ...