روز: می 16, 2021

کسب مقام دوم مقام برتر کشور در سال گذشته توسط اداره اطلاعات و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستانکسب مقام دوم مقام برتر کشور در سال گذشته توسط اداره اطلاعات و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان

[ad_1] اداره آموزش و روابط عمومی خوزستان ، بر اساس برآورد وزارتخانه ، پس از دریافت بالاترین رتبه در سازمان ...