مراکز واکسیناسیون در استان تهران از روز چهارشنبه عاشق شده اندمراکز واکسیناسیون در استان تهران از روز چهارشنبه عاشق شده اند

استاندار تهران اعلام کرد مراکز واکسیناسیون در استان تهران شیفته روز چهارشنبه هستند. به گزارش ایلنا ، انوشیروان محسنی بندپی ...